Privacy-statement voor gebruikers van Mijnhuurdossier

Huurcheck Nederland faciliteert voor haar makelaars (verantwoordelijke) een klanten-portaal voor consumenten, genaamd Mijnhuurdossier. Huurcheck Nederland heeft voor de verwerking van persoonsgegevens via mijnhuurdossier.nl een privacy-statement beschikbaar die geldt voor haar makelaars.

Relaties van de makelaars aangesloten bij Huurcheck Nederland kunnen gebruik maken van www.mijnhuurdossier.nl om gegevens te delen met de makelaar. Huurcheck Nederland faciliteert dit portaal en toont het privacy-statement duidelijk op haar website www.mijnhuurdossier.nl.

English version below

 

Privacyverklaring consumenten via www.mijnhuurdossier.nl
Via MijnHuurdossier kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze versturen naar een makelaar. MijnHuurdossier is een onderdeel van Huurcheck Nederland BV (hierna Huurcheck).

Huurcheck en haar geregistreerde makelaars gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd in MijnHuurdossier en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Makelaars gebruiken uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren. Een overzicht van alle geregistreerde makelaars treft u aan op www.huurcheck.nl/zoek-makelaar

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huurcheck verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van MijnHuurdossier en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht:

  • – Voor- en achternaam
  • – Geslacht
  • – Geboortedatum
  • – Geboorteplaats
  • – Adresgegevens
  • – Telefoonnummer
  • – E-mailadres
  • – Overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, documenten te uploaden en in berichten naar de makelaar
  • – Identiteitsgegevens
  • – Locatiegegevens
  • – Het zoekprofiel en woonwensen
  • – De reden van (ver)huur
  • – Inkomensgegevens
  • – Gezinssamenstelling
  • – Wanneer een bemiddeling tot stand komt de gegevens van de huurovereenkomst en digitale ondertekening
  • – Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • – Internetbrowser en apparaat type
  • – Alle documenten en informatie die u zelf vrijwillig in uw profiel registreert en deelt met de makelaar van uw keuze


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de volgende bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid.

  • – Kredietwaardigheidscheck via EDR, Experian, Focum, ConsumatriX
  • – Insolventiecheck via BKR
  • – Identiteitscheck via Online ID

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doet de makelaar deze checks. Het is de zorgplicht van de makelaar om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt. Dit gebeurt door de  persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Waarom we gegevens nodig hebben
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • – Het gericht aanbieden van huurwoningen
  • – Realiseren van een bemiddeling
  • – Opmaak van de huurovereenkomst
  • – Met u communiceren

Beveiliging en bewaartermijn

Huurcheck en haar geregistreerde makelaars zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur zijn van de overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de Belastingdienst hieraan geeft.

Delen met anderen
U heeft zelf de regie over uw persoonlijke dossier in MijnHuurdossier. U bepaalt welke gegevens met wie worden gedeeld. Met de makelaars die uw gegevens verwerken en zijn aangesloten op MijnHuurdossier, sluit Huurcheck een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden met belanghebbenden voor de uitvoering van een succesvolle bemiddeling zoals bijvoorbeeld de partijen die in een huurovereenkomst worden opgenomen zijnde de huurder, verhuurder en beheerder. Huurcheck Nederland gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de makelaar die uw gegevens heeft ontvangen en Huurcheck Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij de makelaar waar u uw dossier naartoe heeft verzonden een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de makelaar waar u uw dossier naar heeft verzonden of als u dat niet meer weet een verzoek te sturen naar Huurcheck Nederland via service@huurchecknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huurcheck Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Huurcheck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice via 088-1235050 of via service@huurchecknederland.nl . Huurcheck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen in MijnHuurdossier:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (versleutelde) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
– De makelaars die uw gegevens ontvangen werken met applicaties die door Huurcheck zijn ontwikkeld en op eenzelfde wijze zijn beveiligd als MijnHuurdossier

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: M1607864

Vragen?

Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan Huurcheck. Contractgegevens treft u aan op www.huurcheck.nl

 

 


 

 

 

Terms of Use ………………………………….
Privacy declaration                                                                                                           

Via MijnHuurdossier you can send your personal information and documents in a safe and efficient way to a broker. MijnHuurdossier is a part of Huurcheck Nederland BV (hereafter Huurcheck). Huurcheck and its registered agents carefully deal with privacy sensitive information.

In this privacy statement you can read what data is recorded in MijnHuurdossier and how your data is processed. Brokers use your data for the realization of a mediation if you want to rent (out) a house.

An overview of all registered brokers can be found at www.huurcheck.nl/zoek-makelaar


Personal details we process

Huurcheck processes personal information about you by using MijnHuurdossier and provided by you.

Below an overview:

– First and last name
– Sex- Date of birth
– Place of birth
– Address details
– Phone number
– E-mail address
– Other personal information and documents you provide, for example by creating a profile on this website, uploading documents and sending messages to your broker
– Identity data
– Location data
– The search profile and housing requirements
– The reason for rent (out)
– Income Family composition
– When a mediation is established, the data of the lease and digital signature
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type
– All other information you provide in your acount

 

Special and / or sensitive personal data we process 

Huurcheck and its registered brokers process your data for the execution of the following special tasks to verify identity, solvency and credit.

– Credit-check via EDR, Experian, Focum
– Solvency check via BKR
– Identity check via Online ID

To be eligible for a rental property, the broker does these checks. It is the broker’s duty of care to protect tenants and landlords against abuse, checking as soon as a mediation is established. This is done by providing personal data (including your address and ID number) to a credit rating evaluator who may use this information for this purpose only.

Huurcheck and its registered brokers will ensure that your data is safely stored and that it is adequately protected from unauthorized use, unauthorized access, modification or unlawful destruction.

Your data is retained as long as necessary for the above stated purposes or for the extent necessary because of legal obligations or to resolve any disputes.


Share with others 

You have control over your personal file in MijnHuurdossier. You determine which information will be shared and with whom. Huurcheck came to an edit-agreement with the brokers connected to Mijnhuurdossier and that deal with your personal information. They will ensure the same level of security and confidentiality. Your data may only be shared with stakeholders for the implementation of a successful mediation, for example the parties included in a rental agreement; the tenant, landlord and the property administrator. Huurcheck The Netherlands does not use cookies


Security

Huurcheck takes the protection of your data very seriously and will go to appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modifications. If you have the impression that your data is not properly secured or there is evidence of abuse, please contact our customer service via 088-1235050 or via service@huurchecknederland.nl.

Huurcheck has taken the following measures to secure your personal details in Mijnhuurdossier: security software such as a virus scanner and firewall TLS (former SSL). We send your data through a secure (encrypted) internet connection. This can be seen in “https” and the padlock in the address bar. The brokers who are receiving your data work with the same applications developed and used by Huurcheck. These applications are protected in the same way as Mijnhuurdossier.

Processing of personal data is submitted and included in the Personal Data Protection Authority under notification number: M1607864


Questions?

Your questions about the software and privacy statements can be directed to Huurcheck. Contract information can be found on www.huurcheck.nl.