Verwerkersovereenkomst
Huurcheck Nederland B.V.
Verwerker en Verantwoordelijke

Verwerkersovereenkomst Huurcheck Nederland.

 

Partijen

 

Alle gebruikers in het bezit van een persoonlijke inlogcode met toegang tot de Huurcheck applicatie en samenwerkende partijen met Huurcheck (hierna: de Verantwoordelijke)

 

en

 

Huurcheck Nederland B.V. (hierna: de Verwerker)

Gildeweg 13, 2632 BD, Nootdorp

KvK-nummer 64371859

 

De Verantwoordelijk en de Verwerker, hierna: Partijen.

 

Algemeen:

 1. De Verwerker faciliteert aan de verantwoordelijke onlinesystemen voor de verwerking van verhuur- en verkoopdossiers;
 2. Licentie voor de creditchecks in het Mijnchecks systeem faciliteert diverse digitale controles waaronder, kredietwaardigheid van bedrijven en consumenten en de toetsing van reisdocumenten;
 3. Licentie voor het Mijnchecks systeem faciliteert in diverse modules met producten en diensten in de opbouw van een correct verhuur- of verkoopdossier met gebruik van de producten: Creditchecks, DigitaalWoningdossier, contracten en formulieren inladen en/of ondertekenen. Verdere diensten die kunnen worden aangevraagd zijn onder andere de aanvraag van feedback op dossiers en screenings;
 4. De Verwerker heeft voor de verwerking van persoonsgegevens goedkeuring verkregen van Autoriteit Persoonsgegevens, geregistreerd onder nummer M1607864. De Verwerker verleent aan de verantwoordelijke het recht om gebruik te maken van de producten en andere optionele dienstencontroles. De Verwerkersovereenkomst opgenomen in de algemene voorwaarden;
 5. De Partijen zijn op de hoogte van de wet ‘bescherming van persoonsgegevens’ inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen;
 6. De Verantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van de klanten die verzameld zijn als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden met als doel het handelen en/of bemiddelen in vastgoed;
 7. De Verantwoordelijke heeft de Verwerker ingeschakeld als leverancier en hierdoor heeft de Verwerker toegang tot deze persoonsgegevens;
 8. De Verantwoordelijke biedt vastgoeddiensten en/of handelt / bemiddelt in vastgoed conform de gegevens in de Kamer van Koophandel;
 9. De Verantwoordelijke beschikt – voor de uitvoering van diensten – over diverse gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
 10. De Verantwoordelijke wil de opslag, verwerking, bewerking en beveiliging van deze persoonsgegevens laten verrichten door de Verwerker. De Verwerker is bereid deze opdracht te aanvaarden;
 11. De Partijen wensen in deze verwerkersovereenkomst hun rechten en verplichtingen over en weer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, door de Verwerker, vast te leggen;
 12. In deze voorwaarden is bepaald hoe de Verantwoordelijke gebruik maakt van de producten en diensten van de Verwerker. De Verwerker verleent onder deze voorwaarden, aan de Verantwoordelijke, het recht van toegang om gebruik te maken van de producten en diensten die zij leveren. Waaronder de Verwerker ook kennis over de branche en relevante documenten deelt;
 13. De Verwerker mag haar producten en diensten alleen leveren aan organisaties die actief zijn in de verhuur van/handel in onroerend goed, en eveneens geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder de SBI code 68;
 14. De Verwerker faciliteert naast het systeem aan de Verantwoordelijke ook een klanten-portaal voor consumenten, genaamd het DigitaalWoningdossier. De Verwerker heeft voor de verwerking van persoonsgegevens – via www.digitaalwoningdossier.nl – een privacy verklaring beschikbaar voor de Verantwoordelijke. Relaties van de Verantwoordelijke kunnen gebruik maken van www.digitaalwoningdossier.nl om de gegevens te delen met de Verantwoordelijke. De Verwerker faciliteert dit portaal en toont de privacy verklaring duidelijk op haar website www.digitaalwoningdosssier.nl. Eveneens is deze privacy verklaring opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.

 

De overeenkomst

Deze overeenkomst gaat automatisch in werking zodra een samenwerking tussen de Partijen tot stand komt. De Partijen gaan akkoord met de overeenkomst.

 

Artikel 1: Goederen- en dienstennetwerk

 1. De Verantwoordelijke zal zijn goederen en diensten zoals in het tarievenoverzicht (vermeld op de website huurcheck.nl) omschreven inkopen via de Verwerker bij een door de Verwerker geselecteerde leveranciers. De betaling voor deze goederen en/of diensten zal eerst bij wijze van voorfinanciering door de Verwerker geschieden. De Verwerker zal door middel van de in de overeenkomst voorgeschreven automatische incasso bij de Verantwoordelijke de prijs voor de leveringen en/of diensten verrekenen.
 2. De Verwerker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de afwikkeling van de overeenkomst met de desbetreffende externe leveranciers, behalve als de Verwerker zelf als leverancier is aangemerkt in het tarievenoverzicht.
 3. De Verantwoordelijke mag de uitvoer van en de vermelde gegevens van de leveranciers van de Verwerker – EDR, BKR, Focum, Waarderingregister, Keesing ID-check, ID-check – doorgeven aan belanghebbende derden. Gesteld dat het getoetste persoon/bedrijf hier goedkeuring voor heeft gegeven.

Artikel 2: Vergoeding en betaalwijze 

 1. De – in het tarievenoverzicht – genoemde goederen en diensten worden maandelijks achteraf gefactureerd bij de Verantwoordelijke volgens het in het tarievenoverzicht omschreven tarief.
 2. De Verantwoordelijke verleent gedurende de looptijd van deze overeenkomst een machtiging tot automatische incasso voor alle betalingen aan de Verwerker.
 3. Indien de machtiging niet toereikend blijkt om de betalingen aan de Verwerker te kunnen voldoen, verkeert de Verantwoordelijke terstond in verzuim. De Verwerker is alsdan gerechtigd om alle diensten aan de Verantwoordelijke op te schorten.

Artikel 3: Uitvoering verwerking

 1. De Verwerker zal bij de uitvoering van de opdracht op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken in opdracht van de Verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 2. De Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Verantwoordelijke is vastgesteld. De Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 3. De Verwerker staat er verder voor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst zullen verwerken.
 4. De Verwerker zal op verzoek van de Verantwoordelijke informatie aan de Verantwoordelijke geven over de genomen (beveiliging) maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de Wbp, deze Overeenkomst en de overige instructies van de Verantwoordelijke, te voldoen.

Artikel 4: Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Verantwoordelijke zal de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien de Verantwoordelijke deze melding niet verricht, staat de Verantwoordelijke ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen genoemd in de Wbp valt en er zodoende geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens hoeft te worden gedaan.

Artikel 5: Doorgifte van persoonsgegevens

 1. De Verwerker zal de persoonsgegevens enkel verwerken in landen binnen de Europese Unie, maar met name in het land Nederland. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is slechts toegestaan naar landen die conform de Wbp een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens.
 2. De Verwerker zal op elk gewenst moment de Verantwoordelijke kunnen melden binnen welk(e) land(en) de persoonsgegevens worden verwerkt die de Verwerker in opdracht van de Verantwoordelijke verwerkt.
 3. De Verantwoordelijke maakt gebruik van leveranciers via de verwerker. De persoonsgegevens die door de Verantwoordelijke aan deze leveranciers, zoals creditcheck leveranciers wordt verstrekt via Mijnchecks, mogen worden hergebruikt door de bewerker (leverancier) ten behoeve van de uitvoering van hun diensten.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

 1. Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 2. Technische maatregelen zijn het gebruik van firewalls, virus-scanners, encryptie van databestanden en met sterke wachtwoorden beschermde accounts;
 3. Organisatorische maatregelen zijn het registreren van bezoekers aan het kantoor, het screenen van nieuwe medewerkers, en het afsluiten van ruimtes en panden.
 4. De Verwerker neemt in ieder geval de volgende maatregelen: encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten, beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie of daaraan vergelijkbare technologie die minimaal eenzelfde beveiligingsniveau levert.

Artikel 7: Beveiligingsincidenten
De Verwerker zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk melden aan de Verantwoordelijke en de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar nodig, zal de Verwerker zijn volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

Artikel 8: Duur en beëindiging

 1. Deze Overeenkomst vangt aan op de datum van het moment dat de Verantwoordelijke een persoonlijke inlogcode heeft verkregen van de Verwerker, voor een minimale duur van 6 kalendermaanden.
 2. De Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
 3. Opzegging is mogelijk na de eerste 6 maanden na aanvang van deze Overeenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden.
 4. Tussentijdse aanpassing van abonnementen door de Verantwoordelijke conform de Tarievensheet is altijd mogelijk.
 5. De Verwerker is zonder opgaaf van reden bevoegd de overeenkomst met de Verantwoordelijke met onmiddellijke ingang op te zeggen als deze zich niet aan diens verplichtingen houdt van deze overeenkomst. De Verwerker is alsdan geen compensatie of schadevergoeding verschuldigd.
 6. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten de Partijen zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren.
 7. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal de Verwerker de Verantwoordelijke gedurende 30 dagen in de gelegenheid stellen om alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij de Verwerker aanwezig zijn te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal de Verwerker alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan), verwijderen of vernietigen.
 8. Het eindigen van deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, laat onverlet de betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst.
 9. In geval van beëindiging van het recht tot het gebruik van de diensten en producten van de Verwerker, dient de Verantwoordelijke zich te onthouden van het uitdragen van het merk van de Verwerker, op welke wijze dan ook.
 10. De Verwerker behoudt zich voor, en de Verantwoordelijke accepteert, het recht van de Verwerker om bepalingen, tarieven en diensten uit de voorwaarden te wijzigen. Indien de Verwerker wijzigingen aanbrengt is de Verantwoordelijke toegestaan deze overeenkomst, binnen 1 maand nadat de Verwerker de wijziging heeft doorgevoerd, per direct te beëindigen.

Artikel 9: Geheimhouding

 1. Op alle persoonsgegevens die de Verwerker op basis van deze Overeenkomst ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van de Verwerker, alsmede de Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
 2. De Verwerker zal de persoonsgegevens niet zonder toestemming van de Verantwoordelijke aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Als de Verwerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij de Verantwoordelijke daarover eerst schriftelijk informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat de Verantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.
 4. Alle informatie met betrekking tot deze Overeenkomst, die tussen de Partijen worden gedeeld is strikt vertrouwelijk.
 5. De Partijen verplichten zich jegens elkaar zowel tijdens de looptijd van deze Overeenkomst als daarna, tot volledige geheimhouding van al hetgeen de Partijen ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de onderhavige overeenkomst. Dit staat met betrekking tot het systeem, de verkregen vertrouwelijke, wezenlijke en bepaalde kennis en de organisatie van de Verwerker en de Verantwoordelijke, alles in de ruimste zin des woord.
 6. Het intellectueel eigendom van de software berust geheel bij de Verwerker.
 7. De data en documenten die in de software wordt opgeslagen is eigendom van de Verantwoordelijke.

Artikel 10: Voorwaarden voor het gebruik van de naam Huurcheck

 1. Ter verwezenlijking van het voeren van het logo van de Verwerker verleent de Verwerker aan de Verantwoordelijke het recht alle daartoe bestemde auteursrechten, woord- en beeldmerken als vermeld te gebruiken om zich daarmee te manifesteren als labeldrager, ten behoeve van haar bedrijfsuitoefening. Dit recht is evenwel niet overdraagbaar en de Verantwoordelijke is niet gerechtigd om sub licenties te verlenen.
 2. De Verantwoordelijke zal met het akkoord gaan met deze Overeenkomst niet handelen in strijd met de Nederlandse huurwetgeving.
 3. De Verantwoordelijke doet onverwijld mededeling aan de Verwerker van wijzigingen met betrekking tot de adresgegevens, de contactgegevens en het bankrekeningnummer.

Artikel 11: Personen werkzaam onder gezag van de Verwerker
De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de Verwerker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot werknemers.

Artikel 12: Interne processen, het in kaart brengen van de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens hebben wij intern gedocumenteerd zodat wij deze volledig in kaart hebben. De volgende zaken zijn vastgelegd:

 • Welke persoon is intern verantwoordelijk voor de privacy van persoonsgegevens en het up-to-date houden en naleven van de AVG-regels;
 • De ondertekening van geactualiseerde privacyverklaring en verwerkersovereenkomst voor consumenten en bedrijven die samenwerken met Huurcheck;
 • Zorgdragen voor een correcte beveiliging van de website en webapplicaties;
 • Protocol opgesteld over het wat te doen in geval van datalekken;
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Waar komen de persoonsgegevens vandaan;
 • Aan welke verwerkingen worden persoonsgegevens onderworpen;
 • In welke systemen worden persoonsgegevens verwerkt;
 • Door welke personen, zowel intern als extern worden deze persoonsgegevens verwerkt en met wie worden de gegevens gedeeld;
 • Hoe zijn de gegevens beveiligd;
 • Welke bewaartermijnen gelden voor de specifieke persoonsgegevens;
 • Op welke wijze worden persoonsgegevens na de bewaartermijn vernietigd.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De Verwerker is aansprakelijk voor schade die de Verantwoordelijke lijdt als de Verwerker de nadere instructies van de Verantwoordelijke, deze Overeenkomst, de Wbp of andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens niet naleeft.
 2. Overmacht: indien de Verwerker door een niet-toerekenbare tekortkoming als gedefinieerd in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (“overmacht”), niet aan zijn verplichtingen jegens de Verantwoordelijke kan voldoen, worden zijn verplichtingen opgeschort zolang de niet toerekenbare toestand voortduurt. De Verantwoordelijke (opdrachtgever) is geen tegenprestatie verschuldigd gedurende deze periode. Mocht een dergelijke situatie zich langer dan 10 werkdagen voordoen, dan zullen de Partijen alsdan met elkaar bespreken of deze Overeenkomst zal worden beëindigd. De Verwerker zal de Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen.

Artikel 14 – Nietigheid
Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 15 – Slotbepaling

 1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.
 2. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en ter zake geschillen tussen de Partijen is de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Algemene voorwaarden Huurcheck Nederland
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Huurcheck nederland van toepassing.
Download algemene voorwaarden.

 

Copyright ©
Op alle documenten welke door de Verwerker worden gefaciliteerd aan de Verantwoordelijke en alle teksten en beeldmateriaal gepubliceerd op www.huurcheck.nl en www.mijnchecks.nl en www.digitaalwoningdossier.nl geldt het copyright © Huurcheck voor zover de tekstpassages specifiek door of voor Huurcheck zijn geschreven. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van deze auteursrechtelijke teksten zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Verantwoordelijke (de Verwerker?) wordt als overtreding van het copyright aangemerkt. Indien een partij, na in gebreke te zijn gesteld binnen een termijn van 8 dagen niet alsnog staakt om de auteursrechtelijke documenten te gebruiken, is de nalatige partij aan de Verwerker  een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding alsmede van € 250,00 per dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Verantwoordelijke de daadwerkelijk geleden schade en/of nakoming van de wederpartij te vorderen.

 

Ondertekening
Door de Verantwoordelijke automatisch geaccepteerd bij aanmelding in de door de Verwerker aan de Verantwoordelijke aangeboden webapplicatie www.mijnchecks.nl middels de persoonlijke inloggegevens van de Verantwoordelijke.
Door Huurcheck Nederland (Verwerker) ondertekend op 14 mei 2018 door haar algemeen directeur Alex S.B. Faraco te Nootdorp op 14 mei 2018.

 

Bijlage onderaan deze overeenkomst: privacy-statement consumenten via Mijnhuurdossier

Ondertekening
Door Verantwoordelijke automatisch geaccepteerd bij aanmelding in de door Verwerker aan Verantwoordelijke aangeboden webapplicatie www.mijnhuurcheck.nl middels de persoonlijke inloggegevens van Verantwoordelijke.
Door Huurcheck Nederland (Verwerker) ondertekend op 14 mei 2018 door haar algemeen directeur Alex S.B. Faraco te Nootdorp op 14 mei 2018.

Bijlage onderaan deze overeenkomst: privacy-statement consumenten via Mijnhuurdossier

Privacyverklaring voor consumenten via DigitaalWoningdossier (hierna te noemen: Mijnhuurdossier.nl)

English version below

Privacyverklaring consumenten via www.mijnhuurdossier.nl
Via MijnHuurdossier kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze versturen naar een makelaar. MijnHuurdossier is een onderdeel van Huurcheck Nederland BV (hierna Huurcheck).
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd in MijnHuurdossier en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.
Makelaars gebruiken uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren. Een overzicht van alle geregistreerde makelaars treft u aan op www.huurcheck.nl/zoek-makelaar

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huurcheck verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van MijnHuurdossier en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht:

  • – Voor- en achternaam
  • – Geslacht
  • – Geboortedatum
  • – Geboorteplaats
  • – Adresgegevens
  • – Telefoonnummer
  • – E-mailadres
  • – Overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, documenten te uploaden en in berichten naar de makelaar
  • – Identiteitsgegevens
  • – Locatiegegevens
  • – Het zoekprofiel en woonwensen
  • – De reden van (ver)huur
  • – Inkomensgegevens
  • – Gezinssamenstelling
  • – Wanneer een bemiddeling tot stand komt de gegevens van de huurovereenkomst en digitale ondertekening
  • – Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • – Internetbrowser en apparaat type
  • – Alle documenten en informatie die u zelf vrijwillig in uw profiel registreert en deelt met de makelaar van uw keuze


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de volgende bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid.

  • – Kredietwaardigheidscheck via EDR, Focum
  • – Insolventiecheck via BKR
  • – Identiteitscheck via Online ID check van KEESING

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doet de makelaar deze checks. Het is de zorgplicht van de makelaar om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt. Dit gebeurt door de  persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Waarom we gegevens nodig hebben
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • – Het gericht aanbieden van huurwoningen
  • – Realiseren van een bemiddeling
  • – Opmaak van de huurovereenkomst
  • – Het aanbieden van woongerelateerde diensten
  • – Met u communiceren

Beveiliging en bewaartermijn
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur zijn van de overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de Belastingdienst hieraan geeft.

Delen met anderen
U heeft zelf de regie over uw persoonlijke dossier in MijnHuurdossier. U bepaalt welke gegevens met wie worden gedeeld. Met de makelaars die uw gegevens verwerken en zijn aangesloten op MijnHuurdossier, sluit Huurcheck een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden met belanghebbenden voor de uitvoering van een succesvolle bemiddeling zoals bijvoorbeeld de partijen die in een huurovereenkomst worden opgenomen zijnde de huurder, verhuurder en beheerder. Huurcheck Nederland gebruikt geen cookies.

Noititie vanuit EDR: Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de makelaar die uw gegevens heeft ontvangen en Huurcheck Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij de makelaar waar u uw dossier naartoe heeft verzonden een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de makelaar waar u uw dossier naar heeft verzonden of als u dat niet meer weet een verzoek te sturen naar Huurcheck Nederland via service@huurchecknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huurcheck Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Huurcheck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice via 088-1235050 of via service@huurchecknederland.nl . Huurcheck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen in MijnHuurdossier:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (versleutelde) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
– De makelaars die uw gegevens ontvangen werken met applicaties die door Huurcheck zijn ontwikkeld en op eenzelfde wijze zijn beveiligd als MijnHuurdossier
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: M1607864

Vragen?
Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan Huurcheck. Contractgegevens treft u aan op www.huurcheck.nl


Terms of Use ………………………………….
Privacy declaration                                                                                                           
Via MijnHuurdossier you can send your personal information and documents in a safe and efficient way to a broker. MijnHuurdossier is a part of Huurcheck Nederland BV (hereafter Huurcheck). Huurcheck and its registered agents carefully deal with privacy sensitive information.
In this privacy statement you can read what data is recorded in MijnHuurdossier and how your data is processed. Brokers use your data for the realization of a mediation if you want to rent (out) a house.
An overview of all registered brokers can be found at www.huurcheck.nl/zoek-makelaar

Personal details we process

Huurcheck processes personal information about you by using MijnHuurdossier and provided by you.
Below an overview:
– First and last name
– Sex- Date of birth
– Place of birth
– Address details
– Phone number
– E-mail address
– Other personal information and documents you provide, for example by creating a profile on this website, uploading documents and sending messages to your broker
– Identity data
– Location data
– The search profile and housing requirements
– The reason for rent (out)
– Income Family composition
– When a mediation is established, the data of the lease and digital signature
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type
– All other information you provide in your acount

Special and / or sensitive personal data we process 
Huurcheck and its registered brokers process your data for the execution of the following special tasks to verify identity, solvency and credit.
– Credit-check via EDR, Experian, Focum
– Solvency check via BKR
– Identity check via Online ID
To be eligible for a rental property, the broker does these checks. It is the broker’s duty of care to protect tenants and landlords against abuse, checking as soon as a mediation is established. This is done by providing personal data (including your address and ID number) to a credit rating evaluator who may use this information for this purpose only.
Huurcheck and its registered brokers will ensure that your data is safely stored and that it is adequately protected from unauthorized use, unauthorized access, modification or unlawful destruction.
Your data is retained as long as necessary for the above stated purposes or for the extent necessary because of legal obligations or to resolve any disputes.

Share with others 

You have control over your personal file in MijnHuurdossier. You determine which information will be shared and with whom. Huurcheck came to an edit-agreement with the brokers connected to Mijnhuurdossier and that deal with your personal information. They will ensure the same level of security and confidentiality. Your data may only be shared with stakeholders for the implementation of a successful mediation, for example the parties included in a rental agreement; the tenant, landlord and the property administrator. Huurcheck The Netherlands does not use cookies

Security

Huurcheck takes the protection of your data very seriously and will go to appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modifications. If you have the impression that your data is not properly secured or there is evidence of abuse, please contact our customer service via 088-1235050 or via service@huurchecknederland.nl.
Huurcheck has taken the following measures to secure your personal details in Mijnhuurdossier: security software such as a virus scanner and firewall TLS (former SSL). We send your data through a secure (encrypted) internet connection. This can be seen in “https” and the padlock in the address bar. The brokers who are receiving your data work with the same applications developed and used by Huurcheck. These applications are protected in the same way as Mijnhuurdossier.
Processing of personal data is submitted and included in the Personal Data Protection Authority under notification number: M1607864

Questions?

Your questions about the software and privacy statements can be directed to Huurcheck. Contract information can be found on www.huurcheck.nl.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]